جامعه مطبوعات ايران يکی ديگر از اعضای خود را از دست داد. محمود گودرزی، نويسنده و روزنامه نگار ساکن واشنگتن، سه شنبه شب در پی ماه ها بيماری در واشنگتن درگذشت.

او يکی از بنيانگزاران هفته نامه " ايرانشهر" بود که از فروردين ١٣۵٨ تا ارديبهشت ١٣۶٢ منتشر شد و نيز از جمله افراد نادری بود که روزانه با آنچه در ايران و در ارتباط با آن در نقاط ديگر می گذشت، در تماس بود، و هرگز بدون مدرک و دليل حرفی نمی زد و مطلبی نمی نوشت.

 شرکت در مصاحبه هائی با برخی از رسانه های برون مرزی، سخنرانی در محافل فرهنگی، و گاه سياسی و نوشتن مقالات تحليلی در روزنامه های فارسی زبان در آمريکا و در کانادا، مانند " ايرانيان واشنگتن" از جمله فعاليت های نمايان او بود.

 يادش گرامی و روانش شاد باد.