دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه کانديداتوری پل وولفوويتز به رياست بانک جهانی را مورد بحث قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.