در پی انتخاب جلال طالبانی به مقام رياست جمهوری عراق، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس با حماد شيبانی، از ياران و همرزمان قديمی آقای طالبانی، گفتگويی به عمل آورد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.