قوه قضائيه ايران قرار است گزارشی را در مورد نحوه رفتار با ژورناليستهای اينترنت که در بازداشت به سر بردند ارايه دهد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.