کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد فهرستی مرکب ازاسامی 51 نفر را که متهم به ارتکاب جرايم جنگی هستند، دراختياردادگاه بين المللی جرايم گذارد.

اين فهرست که مندرجات آن فاش نشده است، ظاهرا حاوی اسامی مقامات بلند پايه دولتی ونظامی سودان، شبه نظاميان عرب وشورشيان دارفوراست.

سازمان ملل متحد همچنين اسنادی مشتمل برجزئيات فجايع جاری در دارفور را دراختياردادستانان دادگاه قرارداد.

دادگاه لاهه اين اسناد را مورد بررسی قرارخواهد داد تا تصميم بگيرد آيا صلاحيت رسيدگی به موارد مربوط به ارتکاب جرايم جنگی دردارفور را دارد يا نه. به گفته يکی ازدادستانان، هنوز خيلی زود است اظهارداشت که دادرسی رسمی چه وقت آغازخواهد شد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد هفته گذشته تصويب کرد افراد مظنون به ارتکاب جرايم جنگی، تحت تعقيب دادگاه بين المللی قرارگيرند.

دولت سودان اعلام کرده است حاضربه تحويل هيچ يک ازاتباع خود برای محاکمه درخارج ازکشورنيست.