ميزبان برنامه، بهروز عباسی با کشيش ايرج  درباره ارج و منزلت پاپ و پيام او صحبت کردند. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.