صبح امروز آقای محمد خاتمی برای دومين بار در مدت رياست جمهوری خود در تالار يونسکو سخنرانی کرد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.