جو محوطه کاخ اليزه در پاريس هنگام ملاقات آقای محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسلامی ايران، و ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، مورد گفتگوی رامش با محمد رضا شاهيد بود که توجه شما را به آن جلب می کنيم.