به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره رابطه افزايش قيمت نفت با بالارفتن هزينه مسافرتهای هوايی توجه فرمائيد.