به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا درباره اولين نمايشگاه جهانی تکنولوژی در قرن بيست و يکم توجه فرمائيد.