به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره بازتاب مرگ پاپ در فرانسه توجه فرمائيد.