به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره سفر محمد خاتمی به اتريش و فرانسه توجه فرمائيد.