شنبه دوم آوريل خبر مرگ پاپ رهبر کاتوليک های جهان منتشر شد.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره ابراز تاسف مقامات دولت آلمان نسبت به درگذشت پاپ توجه فرمائيد.