دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا عکس العمل های مسلمانان نسبت به درگذشت پاپ را مورد بررسی قرار می دهد.