دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا انتخابات هيئت رئيسه پارلمان عراق و دورنمای دولت آينده آن را مورد بررسی قرار می دهد.