حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان خواهان ايفای نقش بزرگتری در هدايت رشد و توسعه کشور خود شده است.

آقای کرزی اين درخواست را روز دوشنبه در کنفرانس بين المللی نمايندگان ۴۰ کشور اعانه دهنده در کابل مطرح ساخت  و از آنها خواست، علی رغم نگرانی های گذشته در باره شفافيت و حساب پس دهی،  کنترل بيشتری در چگونگی مصرف پول به دولت او واگذار کنند.

حامد کرزی گفت، شتاب بخشيدن به  بهبود اقتصادی افغانستان يک ارجحيت است و قول داد برای بهبود زندگی روزانه شهروندان افغان، از جمله تامين برق، آب، آموزش، و دسترسی به مراقبت های بهداشتی قاطعانه ترعمل کند.

افغانستان با فساد، قوم و خويش بازی، شورش به رهبری طالبان، بزهکاری ومشکلات ديگردست به گريبان است.