عسکر آقايف، رئيسِ جمهوریِ مخلوع ِ قرقيزستان پذيرفته است، يک هفته پس از قبضهء قدرت بدستِ مخالفان و فرار از کشور، استعفاءِ دهد.

آقايف، در مذاکراتی که روزِ يکشنبه در مسکو، با نمايندگانِ پارلمان از جمله عُمَر بيک تَقی اُف، رئيسِ پارلمان، بعمل آورد موافقت کرد، کناره گيریِ رسمیِ خود را اعلام کند. آقايف می گويد: با رئيسِ پارلمان، با اعلاميه ای که ُمتِضَمنِ 4 اصل است، به توافق رسيده است و طبقِ توافق، آقايف هنگامِ استعفاءِ، بيانهء ويژه ايی نيز صادر خواهد کرد. آقای آقايف می گويد، استعفاءِ وی از مقامِ رياستِ جمهوری، به قرقيزستان، اين امکان را خواهد داد، تا راهِ خود را از بحرانِ کنونی بسوی آينده بگشايد. قرار است انتخاباتِ رياستِ جمهوری قرقيزستان، در روزِ 26 ماهِ ژوئنِ آينده به انجام برسد.