در اين برنامه گزارش سينمايی همکارمان به فيلم جديد رابرت ردفورد، هنرپيشه و کارکردان به نام هاليوود، نگاهی کوتاه دارد