عشق و جنگ در افغانستان کتابی تازه است در مورد افغانستان که در آن قصه هايی از زيبايی و عشق در روزهای تلخ و زشت جنگ حکايت می شود. نازی بگلری از دفتر صدای امريکا در نيويورک گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.