ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا با آقای مهدی خانبابا تهرانی موضوع رياست جمهوری در جمهوری اسلامی ايران را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.