شورای امنيت سازمان ملل متحد بحران دارفور و جنايات عليه مردمان منطقه را به دادگاه بين المللی ارجاع کرده است. نازی بگلری از دفتر صدای امريکا در نيويورک گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.