‏خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا به بررسی روزنامه های آمريکا می پردازد.