گزارشی از برنامه ماهانه انجمن فرهنگی پويا که ديشب در پاريس برگزار شد.