به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره موزه واتيکان  توجه فرمائيد.