به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره احترام پاپ در نزد مسلمانان و تاثير درگذشت او توجه فرمائيد.