دکتر رامين احمدی، فعال سياسی، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد اهميت شهادت دکتر شهرام اعظم پيرامون شکنجه شدن زهرا کاظمی توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.