يک استاد سابق حقوق دانشگاه کابل می گويد اقدام مخالفان حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان در تشکيل جهه تفاهم ملی نشانه ای از گسترش دمکراسی و به وجود آمدن فضائی برای برخورد عقايد در کشور است. آقای فاروق بشر در گفتگو با صدای امريکا همچنين شرايط ناشی از 26 سال جنگ داخلی و درگيريهای جناحی و نيز نبودن ساختارهای لازم را از جمله دلايل به تاخير افتادن برگزاری انتخابات پارلمانی دانست و گفت ممکن است رای گيری که قرار است در ماه سپتامبر انجام گيرد، باز هم به تاخير بيافتد