موضوع لغو تحريم تسليحاتی چين باعث اختلاف نظر بين ائتلاف احزاب حاکم در آلمان شده است . نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.