در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای امريکا  موقعيت تعدادی از نامزدان احراز رياست جمهوری ايران را مورد بررسی قرار می دهند.