عده ای از ايرانيان در برابر بنای پارلمان اروپا در بروکسل تظاهراتی انجام دادند و با دو تن از نمايندگان پارلمان ملاقات و گفتگو کردند .  محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا بايکی از حاظران در تظاهرات بروکسل در مورد اهداف تظاهرکنندگان گفتگو کرده است ، به اين گزلرش توجه فرمائيد.