به دنبال پناهندگی دکتر شهرام اعظم به کانادا و ارائه مدارک جديدی در مورد شکنجه شدن و قتل خانم زهرا کاظمی روزنامه نگار کانادائی ايرانی تبار بدست مامورين قوه قضائه ايران - آقای دکتر رامين احمدی ، پزشک و فعال حقوق بشر ضمن کفتگوئی با بهروز عباسی پيامد های اين قتل برای رژيم جمهوری اسلامی ايران مورد بررسی قرار ميدهد.