انعکاس انتصاب پال ولفويتز به رياست بانک جهانی در جرايد آلمان گزارش نسرين مهدوی خبرنگار صدای امريکا در آلمان است که می شنويد.