اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به ستاره شناسی اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.