در سالروز جمهوری اسلامی ايران، گروهی از ايرانيان ساکن برلين که خواستار برقراری يک جمهوری لائيک در ايران هستند، مقابل ساختمان وزارت امور خارجه آلمان تظاهراتی برگزار نمودند. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.