دربخش هائی ازجزائر اندونزی که در زلزله روز دوشنبه آسيب ديده اند، همچنان کمبود آب وغذا ديده می شود وماموران امداد می گويند شرايط نامساعد جوی وپس لرزه موانعی درکوشش های آن ها به وجود آورده است

. سوسيلو بام بانگ يودويونو Susilo Bambang Yudhoyono رئيس جمهوری اندونزی روز پنجشنبه ازجزيره نياس که به شدت آسيب ديده است، ديدارکرد. وی پس ازدعا دريک کليسای محل که به صورت جايگاه موقتی برای نگهداری اجساد قربانيان زلزله درآمده است، به ساکنان اندوهگين وفرسوده جزيره وعده کمک های دولتی را داد

. با اين حال با توجه به آسيب ديدگی فرودگاه ها، راه ها وپل ها، حمل مواد کمکی با دشواری صورت می پذيرد. شهرعمده جزيره فاقد برق است وتصفيه آب ودرمان مجروحان را دشوارکرده است.

سازمان ملل متحد می گويد تاکنون مرگ حدود 600 نفربراثر زلزله تاييد شده است ومقامات مسئول می گويند تلفات زلزله ممکن است به يک هزارنفر ويا بيشتربرسد. روزپنجشنبه دست کم دونفرزنده از زيرآوارساختمان ها نجات داده شدند. حدود 12 توريست نيزازيک بخش دورافتاده جزيره نجات يافتند.