دولت بلغارستان می گويد می خواهد شمار سربازان خود را در عراق تا نيمه سال کاهش دهد، و تا پايان سال کاملا از آن کشور خارج شود.

پارلمان بلغارستان بايد پيشنهاد دولت را تصويب کند، و هنوز معلوم نيست قانونگزاران چه زمانی رای خواهند داد.

در عراق، هشت سرباز بلغاری کشته شده اند، يکی از آنها در يک حادثه تصادفی هدف گلوله سربازان آمريکائی قرار گرفت.