کميسيون ويژه بررسی برنامه نفت عراق درقبال غذا دومين گزارش مقدماتی خود را منتشر ساخت. اين گزارش آقای کوفی عنان را از داشتن هرگونه اطلاعی مبرا دانست ولی پسر وی را متهم می کند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.