پيش از نشست روز سه شنبه مجلس ملی عراق، عراقی ها اميد فراوان داشتند که در اين نشست دستکم رئيس مجلس انتخاب شود. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره تحليل رسانه های آلمان از نشست اخير نماي«دگان مجلس ملی عراق  توجه فرمائيد.