شهريار عدل، مدير پژوهش در مرکز تحقيقات علمی فرانسه، که در اين کشور به CNRS شهرت دارد درباره بازيافته های تحقيقاتی جيرفت و بم در پاريس سخنرانی کرد و سپس درباره برج نيمه کاره ميدان نقش جهان اصفهان هم توضيحاتی داد که در اينجا می شنويد.