کميته امور خارجی اتحاديه اروپا، طرح ورود بلغارستان و رومانی به اتحاديه را در سال ٢٠٠۷در صورت انجام اصلاحات اساسی، تصويب کرده است.

روز سه شنبه،   مسئول امور توسعه اتحاديه اروپا ، به کميته اطمينان داد که تصويب قراردادهای عضويت با بلغارستان و رومانی،  ورود خود به خود آنها را تضمين نخواهد کرد. وی اظهار داشت قرار دادها  به رهبران اتحاديه اجازه می دهد در صورت عدم اجرای  اصلاحات اقتصادی،  قضائی و سياسی، که دو کشور قول داده اند، ورود آنها را بالغ بر يک سال  به تاخير بياندازند.