روز سه شنبه شماری از انشعاب کنندگان سازمان مجاهدين خلق ايران و افراد خانواده های آنان در پاريس يک گردهم آيی اعتراض آميز عليه اين سازمان تشکيل دادند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.