به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا درباره سفر فضانورد ايتاليايی به فضا توجه فرمائيد.