به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره فن آوری جديدی که به پزشکان و جراحان کمک می کند تا نارسايی قلب نوزادان را پيش از دست زدن به عمل جراحی بخوبی مشاهده کنند توجه فرمائيد.