خانم کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا سومين گزارش سالانه اين وزارتخانه درباره وضعيت حقوق بشر در جهان و کوشش های آمريکا برای بهبود اين وضعيت را انتشار داده است. خانم رايس می گويد حقوق بشر و موازين انسانی ملاک و محک آزمايش روابط و مناسبات آمريکا با ساير کشورها خواهد بود. به گزارشات صوتی بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.