در پيشاور، مرکز ايالت سرحد شمال غربی پاکستان، تظاهرات بزرگی عليه پرويز مشرف رئيس جمهوری برپا شده است.

هزاران نفر از مخالفان، شعار می دادند : " مرگ بر ديکتاتوری" ، و برخی از آنها پيکره پارچه ای پرويز مشرف را ، که در يک کودتای بدون خونريزی در اکتبر ١٩٩٩ قدرت به به دست گرفت، آتش زدند.

رهبری تظاهرات را اتحاديه شش حزبی گروه های افراطی اسلامی ، معروف به " انجمن عمل متحده" بر عهده داشت.