اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به قابليتهای مغز انسان اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.