مسيحيان روز عيد پاک يا به اصطلاح انگليسی زبانان روز Easter را مقدسترين روز سال محسوب می کنند. آنها معتقدند که مسيح پسر خداوند به صورت انسان ظاهر شد و سه روز پس از بدار کشيده شدن در روز عيد پاک معجزه آسا زنده شد و به اسمانها عروج کرد. امسال عيد پاک در روز يکشنبه بيست و هفتم ماه مارس جشن گرفته خواهد شد. در آن روز مسيحيان لباسهای نو و رنگارنگ می پوشند و به کليسا ها می روند. يک گروه خوانندگان آوازهای کليسايی که اکنون مشغول تمرين برنامه روزپاک هستند موضوع اين گزارش امشب برنامه زندگی و پيشرفت در امريکا است که اکنون می شنويد