آمريکا به نيروهای نظامی خود در افغانستان دستور داده است نقش بزرگتری در مهار تجارت غير قانونی مواد مخدر بازی کنند.

يک سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه گفت سربازان آمريکا در حمل و نقل و برنامه ريزی به آژانس های افغانی و آمريکائی در عمليات مبارزه با مواد مخدر کمک خواهند کرد. 17 هزار سرباز آمريکا در افغانستان، قبلا فقط اجازه داشتند مواد مخدر را که در جريان عمليات نظامی کشف می کردند، ضبط کنند يا از بين ببرند.