وزير امور خارجه هند می گويد برمه همسايه ارزشمندی است و دولت او در صدد است مشارکت درازمدتی با رهبری آن کشور برقرار سازد.

ناتوار سينگ ، که اين نظر را روز جمعه در رانگون در پی گفت و گو با همتای برمه ای خود ابراز داشت.

 آنها در باره مسائل گوناگون، از جمله بستن قرار دادی برای اکتشاف نفت و همکاری برای مقابله با فعاليت های شورشيان در منطقه مرزی بين دو کشور ، به بحث پرداختند.