هواپيما های بدون سر نشين اکنون در اختيار جمع آوری اطلاعات در اختيار سازمان های مختلف دولت فدرال ايالات متحده هستند. محمدرضا استخری از کاليفرنيا در اين مورد گزارش می دهد.